blog

domů / Archive by category "blog"
Ve Velkých Hamrech umí škola pracovat s dětmi z chudších rodin. Říkají: Chce to naslouchat, ne opovrhovat

Ve Velkých Hamrech umí škola pracovat s dětmi z chudších rodin. Říkají: Chce to naslouchat, ne opovrhovat

Téměř roční zavření škol ovlivňuje životy všech dětí, extrémně pak děti, které se nachází v nestabilních rodinných podmínkách”, varuje Klára Laurenčíková.

V posledních měsících plných nepříjemných a tíživých zpráv je každá dobrá zpráva dvojnásob cenná. Jedna taková k nám přichází z Velkých Hamrů na Jablonecku ze školy, se kterou mimo jiné spolupracujeme na zavádění systému Pozitivní podpory chování žáků (PBIS). I v současné náročné situaci dokáže tato škola udržet ve výuce většinu žáků ze sociálně méně podnětného prostředí. Jak to ve Velkých Hamrech dělají? Během distanční výuky například škola zapůjčila některým rodinám potřebnou techniku, pro část dětí tvořili učitelé tištěná zadání úkolů. Nyní zůstává bez připojení jen několik dětí. Na jaře také radnice města vyčlenila prostor v městském komunitním centru, kde někteří žáci mohli pracovat v klidném zázemí. Kromě individuálních osobních konzultací škola poskytuje pro jednotlivé žáky i doučování on-line.

„Velké Hamry vybojovaly své úspěchy dlouhodobým úsilím a velkým pochopením situace rodin. Díky spolupráci a jednotnému přístupu školy, města a komunitního centra má jejich práce velký dopad a výsledky přicházejí poměrně rychle. Zde se také ukazuje, jak moc pomáhá, když všichni táhnou za jeden provaz,“ říká o škole v článku koordinátorka našeho expertního týmu Anna Kubíčková.
Celý článek si můžete přečíst zde.
Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol

Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol

Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol (PDF)

Od 1. března 2021 byly z nařízení vlády zavřeny všechny školy, a to i ty mateřské, speciální a praktické.
Školy bez výjimky přešly do distančního režimu. Jenže některé děti a někdy ani jejich rodiny nemají
k této formě vzdělávání kompetence a často ani podmínky. Některé rodiny se rozpadají a/nebo řeší
jiné zátěžové situace. Ale vzdělávání je veřejnou službou a právním nárokem, a tak především dnes
nemůže fungovat bez odborné podpory a nesmí být „hozeno“ na děti samotné a na jejich rodiny

Proto všem školám velmi doporučujeme a prosíme je o následující:

• Identifikujte děti, pro které je distanční vzdělávání rizikovým faktorem
Jak je poznáte? Jsou to děti, které nejsou se školou v kontaktu, neúčastní se online výuky, horší se
jejich chování a/nebo vzdělávací výsledky, nespolupracují se školou, jsou ohrožené rodinným prostředím či vykazují známky psychických obtíží nebo mají náročnější speciální vzdělávací potřeby, kvůli kterým se nemohou do distančního vzdělávání plnohodnotně zapojit.1

• Poskytujte pravidelné individuální konzultace prezenčně všem ohroženým a znevýhodněným dětem
I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích u dětí na ZŠ a žáků a studentů SŠ a VOŠ.2 Individuální konzultace jsou potřebné nejen v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními, ale také u dětí, pro které je distanční
vzdělávání ohrožující.3

• Poskytujte přiznaná podpůrná opatření
Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování
podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání, proto jim je nabídněte.4

• Zajišťujte individuální podporu online i prezenčně
Asistenti pedagoga, případně další pedagogičtí pracovníci, mohou po dohodě s dítětem a rodiči
individuálně ve škole nebo distančně podporovat děti, které jsou ohrožené školním neúspěchem
nebo duševními obtížemi (např. děti s těžšími zdravotními hendikepy, chronickým onemocněním,
oslabenou imunitou, duševním onemocněním).

• Zajistěte dostupnost školních poradenských pracovníků všem dětem i rodičům
Poradenští pracovníci by měli být v kontaktu s potřebnými žáky. Školy by měly o službách poradenských pracovníků aktivně informovat rodiče a kontakty zveřejňovat a připomínat.

• Informujte děti i rodiče o krizových a psychologických službách
Sdílejte s rodiči a dětmi informace o dostupných krizových a psychologických službách, např. o možnosti využití nejrůznějších linek (např. Linka bezpečí5, Linka pro rodinu a školu6,  psychologická pomoc pedagogům a rodičům Zapojme všechny7,web Opatruj.se a dalších podpůrných služeb).

• Do podpory ohrožených dětí zapojte vlastní, odborné a veškeré další možné kapacity
Aktivujte nejen interní kapacity (pracovníky ŠPP, učitele, asistenty pedagoga, vychovatele), ale
také lokální přirozené partnery a dobrovolníky (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, knihovny,
doučování ze strany studentů pedagogických fakult).

• Informujte rodiče o možnosti využít odborného poradenství školských poradenských zařízení (ŠPZ)
Zejména v otázkách vzdělávání dětí se SVP, dětí ohrožených školním neúspěchem a dětí s duševním onemocněním jsou zásadním konzultačním partnerem pro školy i rodiče odborníci ze ŠPZ, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC).

• Umožněte zapůjčení kompenzačních pomůcek a speciálních učebnic do rodin
Pomozte rodičům se zapůjčením kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních
učebních pomůcek. Usnadníte tak dětem distanční vzdělávání.

_______________________________________________________________

1 Apel ČOSIV a partnerských organizací na Vládu ČR Děti jako vládní priorita:
https://cosiv.cz/cs/2021/02/09/apel-na-vladu-cr-deti-jako-vladni-priorita/
2 Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení ze 27. února 2021:
https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
3 Jak při distanční výuce poznat dítě v nouzi a podpořit ho:
https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2021/02/C%CC%8COSIV_ditevohrozeni_A4.pdf
4 Metodické doporučení MŠMT ke vzdělávání distančním způsobem:
https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani
5 Linka bezpečí:
https://www.linkabezpeci.cz/
6 Linka pro rodinu a školu:
https://linkaztracenedite.cz/
7 Psychologická pomoc rodičům a pedagogům Zapojme všechny:
https://zapojmevsechny.cz/pomoc/

PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

Dne 4.2. 2020 jsme představili na konferenci DYSKORUNKA 2020(21) základní pilíře přístupu PBIS k prevenci náročného chování žáků ve škole a diferencované intervenci poskytované v závislosti na míře podpory, kterou žáci v oblasti sociálního fungování ve škole potřebují.

 

Záznam prezentace si můžete pustit zde

 

 

 

 

 

Děkujeme Výboru Dobré vůle, ACF, Skautskému institutu za podporu projektu Škola pomáhá ohroženým dětem. Jdeme do toho společně a SOdvahou.

Dítě v ohrožení

Dítě v ohrožení

Dítě v ohrožení (PDF)

Jak poznat dítě v ohrožení při online výuce a jakou pomoc můžeme nabídnout?

Krátký informační souhrn reaguje na zhoršení životní situace mnoha rodin, vzrůstající psychické obtíže dětí i negativní zkušenosti, kterých mohou v současnosti zažívat více. V době, kdy jsou často děti izolovány pouze v rodině by měly školy sledovat projevy dětí a při odhalení výrazné psychické nepohody, zhoršování vzdělávacích výsledků nebo ohrožení dítěte na zdraví jednat a nabídnout dítěti i rodině adekvátní pomoc, případně podniknout další kroky k podpoře a ochraně dítěte.

 

• Je dítě při online výuce často smutné?
• Nemáte přehled o situaci dítěte a již dlouho jste jej neviděli nebo neslyšeli?
• Víte, že má rodina obtíže, ale nejste si jistí, jakou můžete nabídnout pomoc?

Zvažte tipy na individuální nebo skupinovou podporu dětí i rodin ve spolupráci s kolegy nebo zprostředkujte kontakt se sociálními službami a neziskovými organizacemi v okolí. Využijte také možnosti online propojení s neziskovými organizacemi, které běžně nepůsobí v dojezdové vzdálenosti.
Děkujeme našim partnerům ACF, Výbor dobré vůle a Skautský institut za podporu při řešení aktuálních situací současně i při dlouhodobé podpoře ohrožených dětí.
Pojďte do toho s námi, pomáhejme ohroženým dětem #sOdvahou
PBIS na veletrhu Úspěch každého žáka

PBIS na veletrhu Úspěch každého žáka

V pátek 22. ledna 2021 jsme prezentovali principy PBIS na online worksohpu Veletrhu Úspěch každého žáka. Workshop měl velký ohlas a díky této příležitosti navazujeme v spolupráci s dalšími aktéry ve vzdělávání. Prezentaci našeho workshopu G. Pozitivní podpora chování žáků ve školách naleznete zde.

Prezentace je vytvořena tak, aby poskytla co nejvíce informací ve srozumitelné formě a umožnila tak pedagogickým pracovníkům i rodičům porozumět struktuře i obsahu implementačního rámce PBIS. Stále intenzivně pracujeme na překladu a tvorbě dalších materiálů, které v budoucnu pomohou školám implementovat prvky preventivní úrovně PBIS s minimální potřebou externích konzultací. Nadále však doporučujeme školám se při zájmu o implementaci PBIS obracet na náš tým. „Velmi stojíme o udržitelnost a vysokou efektivitu podpory chování v českých školách a pokusíme se vždy najít co nejvhodnější formu podpory pro vedení i učitele jednotlivých škol“, říká Anna Kubíčková, koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem.

Děkujeme Výboru Dobré  Vůle, ACF, Skautskému institutu za podporu projektu Škola pomáhá ohroženým dětem, který v této nelehké situaci nabízí pomocnou ruku školám a dětem, na které dopadají současná opatření čím dál větší měrou.

Děkujeme také našim pilotním školám za jejich neutuchající snahu a motivaci podporovat všechny žáky nejen v rovině vzdělávací, ale také v osobnostní, sociální a emocionální rovině. Jdeme do toho společně a #SOdvahou.